Hoạt động

đại tu cùng đồng sơn
Xe chú Sơn quán cơm Cây Dừa ở Long Sơn,dàn lạnh cũ hư,làm lại hệ thống mới.
Kiểm tra đai tu máy
Sửa chữa hệ thống điện EFI và khắc phục tiếng kêu nắp qui lát

 Hình ảnh

 Thống kê